Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите, предоставяни от Интернет сайта www.splitthemountain.com.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на предлаганите от Split The Mountain услуги и действат спрямо дейностите, описани по долу, във вида, в който са публикувани на Интернет страницата www.splitthemountain.com.

Split The Mountain е проект и собственост на „ШАНТИ ШАНТИЕООДгр. София, ЕИК: 204362760.
Преди да заявят участие в програма или ползването на друга услуга от Split The Mountain, клиентите следва сами да проверят и да се запознаят с тези Общи Условия. Със закупуването на определена програма и/или с подаването на заявка за услуга клиентът се съгласява с тези Общи Условия и се задължава да ги спазва. При подаване на групова заявка за определена програма или друга услуга, заявителят е длъжен да запознае другите участници с тези условия и да им прати линк към интернет страницата/мястото, от където те могат да се запознаят с тях.

По смисъла на тези Общи Условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
„Split The Mountain“, Агенция за планински водачи „Split The Mountain“, „Агенцията“ или „Дружеството“ означава „ШАНТИ ШАНТИЕООДгр. София, ЕИК: 204362760, представлявано от Управителя Николай Павлов, е-мейл: info @ splitthemountain.com.
„Потребител“ или „Клиент“ означава всяко лице, което направи заявка или закупи определена програма и/или услуга, предлагана от Агенцията;
„Програма“, „Курс“, „Академия“, „Обучение“ или „Услуга“ – дейност, предлагана от Агенция за планински водачи „Split The Mountain“ срещу заплащане на определена цена (Услуги и Обучение от Планински Водач/Гид, Обучение по снежни спортове, Обучение чрез преживяване, Тренинги, Лагери, Екипировка под наем и др.); Списъкът на предлаганите услуги, подлежи на промяна по всяко време;

Ваучер“ – документ под отчет, издаден от Split The Mountain, даващ право на притежателя си да го използва за участие в определената програма или услуга заплатена от клиента. Ваучерът удостоверява, че е извършено авансово плащане за определената програма или услуга;
„Интернет Сайт“ или „Уебсайт“ – това е интернет платформата www.splitthemountain.com;

Агенцията за планински водачи „Split The Mountain“ е Туроператор, регистриран от Министерството на Туризма и вписан в Националния Туристически Регистър с номер РК-01-7757 и има сключен застрахователен договор със ЗАД  „ЕВРОИНС застраховка „Отговорност на туроператора”.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, актуализирахме нашата политика за защита на личните данни, за да гарантираме максимално добра и защитена обработка на вашите данни. Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).
В тази Политика за поверителност, Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ по чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно: име, адрес, електронна поща и всяка друга индивидуализираща информация, се обработват от „ШАНТИ ШАНТИ“ ЕООД за целите на  предлаганите от дружеството услуги.
С приемането на настоящите Общи Условия потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставянето на предлаганите от търговеца услуги, както и за осъществяване на контакт с него.
Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя имейл до info @ splitthemountain.com.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Условия за записване в програмите

Записването за участие в програмите на Split The Mountain се извършва чрез формата за регистрация на сайта www.splitthemountain.com или имейл info @ splitthemountain.com.

След получаване на резервацията, екипът на Агенцията за планински водачи включва участника в списъка на съответната програма. Това е само предварителна резервация и не ви гарантира участие в програмата. Всяка резервация става действителна след заплащане на програмата и подписване на договор.

При резервиране на дадена програма се приема, че участникът е запознат с общите условия и се съгласява с тях.

Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на Агенцията, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

Цени и Плащане
Плащането се извършва по банков път на сметката на Агенцията.
Банкова сметка: „ШАНТИ ШАНТИЕООД, „Банка ДСК“ АД, IBANBG45STSA93000027638266 BIC: STSABGSF.

Агенцията за планински водачи Split The Mountain има право да променя цените без да дължи предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на програмите и услугите, които предлага.

Увеличаване на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове. Агенцията има право да увеличи цената до 20 дни преди датата на програмата.

Депозит
Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена.
Срокът за окончателното плащане е упоменат в описанието на съответната програма.

Анулации
Всички откази от услуга на Агенцията се извършват лично, в писмена форма, на е-мейла на който е направено записването. В този случай от заплатената сума се удържат следните такси за анулации:
Програми в България:
От 30 до 20 дни преди началото – 30 % от цената на програмата;
От 19 до 8 дни преди началото – 50 % от цената на програмата;
По-малко от 7 дни преди началото – 100 % от цената на програмата.
Програми извън България:
До 30 дни преди началото – 30 % от цената на програмата.
От 29 до 20 дни преди началото – 50 % от цената на програмата.
По-малко от 20 дни преди началото – 100 % от цената на програмата.

COVID Условия и Анулации
В случай, че анулираме наша програма поради официални ограничения заради COVID-19, заплатената сума ще ви бъде възстановена в пълен размер.
Ако участието ви в наша програма бъде възпрепятствано поради това, че сте поставен под карантина заради COVID-19, сумата ще ви бъде възстановена в пълен размер след предоставяне на удостоверяващ този факт документ.
Посочените по-горе условия са валидни както за българските, така и за международните ни програми.

Ваучери
Агенция за планински водачи издава и продава ваучери за предлаганите услуги. Ваучерите важат за определен срок, който е указан върху тях. Стойността на Ваучера е общата сума, включваща всички начислени данъци и такси. Ваучерът се използва еднократно. Ваучерът е собственост на приносителя. Приносителят следва да регистрира Ваучера си, като се запише за избраната услуга. Агенцията не носи отговорност за изгубен или унищожен Ваучер.

Авторски права
Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с дизайна на Интернет страницата, изображенията (с изключение на авторските и всички други права върху изображения, наименования и съдържанието на предоставяните услуги, запазени от предоставящите ги партньори), принадлежат на „Шанти Шанти“ ЕООД.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За неуредените от тези Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всички спорове по изпълнение на настоящите Общи Условия се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще бъдат разрешавани от компетентен Български съд.

Comments are closed.